Regulamin sklepu internetowego SONHO


I. Postanowienia Ogólne


1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym SONHO działającym pod adresem: http://www.sonho.pl/, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Definicje

Sprzedawca – to SONHO z siedzibą w Krakowie  na Os. Oświecenia 3/11 , kod 31-635 Kraków,  NIP 9451040064.

Klient – to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Sklep – to sklep internetowy SONHO, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.sonho.pl/

Towar lub Towary – oznacza artykuły odzieżowe i akcesoria oraz inne produkty wyprodukowane lub dostarczone przez SONHO do sprzedaży.

Cena – to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej Sklepu. Ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto, ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta (patrz: Koszt dostawy Towaru).

Dostawca – to firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą lub Poczta Polska lub inny operator publiczny, za Dostawcę będzie uważane również przedsiębiorstwo Poczty Polskiej lub takiego operatora.

Koszt dostawy Towaru – to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta w tym koszt zapakowania.

Zamówienie – to dyspozycja zakupu na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. W przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu (takich jak błędne wyświetlenie ceny, dostępności itp.) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

4. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z  wyjątkiem dni wolnych do pracy.

5. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

7. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po:

i) wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu
ii) wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu poprzez zaznaczenie odpowiednich produktów na stronie internetowej Sklepu,
iii) zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.

2. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wczesniej na stronie sklepu loginu i hasła.

3. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.

4. Aktualizacja danych przy rejestracji jest mozliwa po wykorzystaniu przez klienta ustalonego wcześniej loginu i hasła. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi klient.

5. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.III. Realizacja Zamówień

1. Po wykonaniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem dokonanego zamówienia.

2. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta, nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. W momencie gdy Sprzedawca potwierdzi wysłanie Towaru umowa zostaje zawarta.

3. Należność za Towar oraz Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane przez Klienta, jedynie według poniższych możliwości:

i) przelewem na rachunek bankowy:Tysiąclecia 6/21, 31-604 Kraków, Polska

Bank PKO :  28 1240 4605 1111 0000 5467 2815

Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu (zgodnie z pkt. IV Regulaminu.).


4. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym. Czas realizacji zamówienia jest czasem deklarowanym przez Sprzedawcę, a nie gwarantowanym i jest uzależniony od czasu realizacji przesyłki przez Dostawcę.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta,
np. w drodze kontaktu telefonicznego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:

i) nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia,
ii) bezskuteczne były próby potwierdzenia Zamówienia,
iii) zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
iiii) gdy Cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy

7. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

8. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z rachunkiem wyłącznie na żądanie Klienta wyrażonym w chwili składania zamówienia.

9. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów. Każdy klient, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w tym okresie ze sprzedawcą.
 
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty w wysokości Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

11. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.IV. Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz ewentualny Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane w jednej z form wybranych opisanych w pkt. IV.

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

i) imię i nazwisko Klienta
ii) numer Zamówienia.

Należność należy przelać na rachunek bankowy:Tysiąclecia 6/21, 31-604 Kraków, Polska

Bank PKO :  28 1240 4605 1111 0000 5467 2815

    
3. W przypadku niedokonania płatności w terminie 5 dni roboczych po dokonaniu zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.V. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru za pośrednictwem Dostawcy.

2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana od 3 do 10dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym. Do czasu tego nie wlicza się dni wolnych od pracy. 

3. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu.

4. Szczegółowe zasady doręczania przesyłek za pośrednictwem Dostawcy, określa Regulamin Usług Dostawcy.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.VI. Wymiana i Zwrot Zakupionego Towaru

1. Zgodnie z art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Formularz Wymiany/Zwrotu.

2. Zwracany lub wymieniany Towar:

i) powinien być kompletny,
ii) nie może nosić śladów użytkowania lub prania

Powyższe wymagania, co do zwrotu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. VI.1., zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 Ustawy.

5. Kupujący ponosi koszt przesłania do Sprzedawcy zwróconego towaru i po stwierdzeniu, iż zwrócony towar jest nienaruszony otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zwrotu. Od zwróconej ceny za towar odliczony jest koszt przesłania go Klientowi.VII. Reklamacja towaru

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest towar używany Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową stwierdzoną po upływie roku od daty sprzedaży.

2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres:

Uwaga!!!!


1000-Lecia 6/21, 31-604 Kraków, Polska

3. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, min. numer telefonu lub adres email.VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów niebędących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.IX. Ochrona danych osobowych

1. Klient wpisując swoje dane w formularzu Zamówienia  w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Zamówienia i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.X. Postanowienia końcowe

1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie, ale podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu.

2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.

3. Prawa autorskie - wszystkie produkty prezentowane na stonie www.sonho.pl są projektowane i tworzone przez SONHO w Polsce.

4. Przedmiot działalności - SONHO prezentuje zdjęcia oferowanych produktów wraz z opisami. Staramy się, żeby zdjęcia produktów były jak najlepszej jakości i w sposób dokładny odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystyke produktów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy prezentacja internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i SONHO nie ponosi za nie odpowiedzialności.

5. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.